جلسه انجمن اولیا و مربیان

جلسه انجمن اولیا و مربیان

پنجمین جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان

روز یکشنبه مورخ 1397/12/05،

با حضور مدیریت و معاونین و اعضای محترم انجمن، در دبستان دخترانه برگزار گردید.