می گیلکی زبان می هویت

می گیلکی زبان می هویت

 

امی گیلکی لهجه دوس بدَریم. ایمرو ،امی کوجی دوخترانَ رِ ایته روزه شاد و قشنگ بُو ، کی خوشانه مادری زبانه مَره شعر بخواندیدی و صحبت بوکودیدی.

استاد فکر آزد و اونی خانَم اما رِ افتخار بدِه اید و کوجه جاقالان رِ قصه و شعر بخواندید.

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.