جشنواره موسیقی کارگروه زبان پایه پنجم

جشنواره موسیقی کارگروه زبان پایه پنجم

جشنواره موسیقی توسط دانش اموزان پایه پنجم در دبستان برگزار گردید.