نیکوکاران کوچک مهرآیینی

نیکوکاران کوچک مهرآیینی

امروز طراوت میهمان دل های است. امروز از آسمان عطوفت می بارد و درختان عاطفه را می بینی که میوه های ایثار نثار می کنند. امروز زمینیان آسمانی شده اند.

امروز خدا در همین نزدیکی ها نعمت می پاشد. امروز فرشتگان طبق طبق نیکی به آسمان می برند. امروز، روز نیکوکاری است.

 

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.