دست ورزی دانش آموزان به مناسبت روز درختکاری

دست ورزی دانش آموزان به مناسبت روز درختکاری

درخت ها که مثل پرنده ها نیستند که وقتی جنگل آتش گرفت کوچ کنند !
درخت ها می مانند اما نمی توانند جنگل را نجات دهند . . .
مثل من که می مانم اما نمی توانم تو را نجات دهم !
مرا ببخش محبوب من که پرنده نیستم !

روز درختکاری مبارک

 

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.