با درختی سبز گردد این زمین

با درختی سبز گردد این زمین


شــــادی گل آورد ایــن نازنین
خوش بکاریم هردرحتی یادگار
با درختـــــی زندگی زیبا وزین

با دانش آموزان سبز گردید این دبستان

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.