بازارچه خیریه گل و گیاه و هفت سین

بازارچه خیریه گل و گیاه و هفت سین

بازارچه خیریه گل و گیاه و هفت سین از تاریخ 12/19 لغایت 12/21 به مدت دو روز در دبستان دایر می باشد.

آندسته از عزیزان که تمایل به خرید و مشارکت در این امر خیر دارند می توانند از اجناس بازارچه خرید کنند