اطلاعیه در مورد مرور آنلاین کامپیوتر

اطلاعیه در مورد مرور آنلاین کامپیوتر

اولیای ارجمند، مرور آنلاین کامپیوتر برای پایه های پیش تا ششم، از روز دوشنبه  مورخ 1398/01/19الی چهارشنبه مورخ 1398/01/21فعال خواهد بود.