آموزش ساعت

آموزش ساعت

 

دانش آموزان خلاق مهر آیینی جهت آموزش بهتر با اشکال مختلف ساعت ساختند