بزرگداشت عطار نیشابوری

بزرگداشت عطار نیشابوری

اندوه تو عیش و شادمانی
در عشق تو نیم ذره حسرت

خوشتر ز وصال جاودانی

روز عارف عالی قدر محمد عطار نیشابوری خجسته باد