پویش مهربانی

پویش مهربانی

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

به خود می بالیم برای داشتن اولیایی که قلبهایی همچون دریا دارند.

اولیای بزرگوار کمک های پر مهرتان را، با دعایی خیر بدرقه عزیزان آسیب دیده می کنیم.

و امیدواریم که دیگر شاهد چنین اتفاقهایی نباشیم..

خداوند متعال حافظ ایرانمان باشد...