افتخارآفرینی مدیریت و آموزگاران مهرآیینی در جشنواره درس پژوهی

افتخارآفرینی مدیریت و آموزگاران مهرآیینی در جشنواره درس پژوهی

شما نمونه‌ای واقعی از یک مجموعه موفق هستید و با این دستاورد بزرگ ، برگی زرین به افتخارات مهرآیین اضافه نمودید تکنیک های فردی آموزگاران مهر آیین در کنار هم قرار گرفت و تاکتیک هایی را به وجود آورد که سبب کسب موفقیتی این چنین شیرین گشت.