كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر عالمیان در دبستان مهرآیین

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر عالمیان در دبستان مهرآیین

روز پنجشنبه مورخ 1396/06/23 در دبستان مهرآیین،

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند دانشمند گرامى  جناب آقاى دكتر وحيد عالميان در مجموعه مدارس مهرآيين ،  دانشمند و رياضى دان  پر افتخار  كشورمان  
ايشان معا ون آمار، برنامه ريزي و بودجه  وزارت آموزش و پرورش
مجري پياده سازي برنامه درسي رياضي
ناظر تمام نرم افزارهاي آموزشي و كمك آموزشي مرتبط با رياضي وزارت آموزش و پرورش
رئيس شوراي برنامه ريزي رياضي - سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
رئيس گروه رياضي – سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش و .....
همچنين مؤلف : 
کتابهاي درسي
- رياضيات اول ابتدايي - انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات دوم ابتدايي - انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات سوم ابتدايي - در مرحله چاپ انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات ششم ابتدايي - انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات پايه هفتم (اول متوسطه مبتني بر ساختار جديد آموزشي) در مرحله چاپ انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات سال اول دبيرستان – انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات سال دوم دبيرستان – انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- حسابان سال سوم دبيرستان – انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- حساب ديفرانسيل و انتگرال پيش دانشگاهي - انتشارات وزارت آموزش و پرورش