كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى در دبستان مهرآیین

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى در دبستان مهرآیین

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى در دبستان مهرآیین

روز پنجشنبه مورخ 1396/06/16 در دبستان مهرآیین،

کارگاه اختصاصی استاد ارجمند جناب آقای دکتر قره داغی و دعوت از این سرمایه ارزشمند علمی ایران توسط مدیران مجموعه مدارس مهرآیین در راستای تحقق اهداف و تقویت اندیشه های مجموعه مدارس مهرآیین و دانش افزایی معلمان، ایشان از ایده پردازان اصلی و فعالان ارزشیابی کیفی - توصیفی و مسئول کارگروه ارزشیابی کیفی - توصیفی وزارت خانه آموزش و پرورش هستند.