اطلاعيه

اطلاعيه

 

قابل توجه اولياي محترم پايه هاي پيش و اول

لطفا فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي خود(پدر و مادر) را

به دفتر دبستان تحويل فرماييد.

با تشكر و احترام