جلسه معارفه تخصصی آموزگاران پايه دوم تا ششم

جلسه معارفه تخصصی آموزگاران پايه دوم تا ششم

 

قابل توجه اوليای ارجمند:

« جلسه معارفه تخصصی آموزگاران پايه دوم تا ششم »

با توجه به نقش ارزشمند خانواده های محترم در امر آموزش و پرورش

و مشاركت و همكاری آنان با دبستان،

بدينوسيله، از شما اوليای ارجمند دعوت مینماييم، در جلسه تخصصی با آموزگار فرزندتان

حضور بهم رسانيد.

شايسته است با توجه به اهميت موضوعات آموزشی و رفتاري، اين جلسه

را مهم شمرده و حضور بسيار پررنگ داشته باشيد.

باشد كه حمايت و حضور سبز شما عزيزان موجبات رشد و شكوفايي ما و فرزندانمان را فراهم نمايد.