فراخوان قصه گویی ، مقاله نویسی وداستان نویسی رضوی

فراخوان قصه گویی ، مقاله نویسی وداستان نویسی رضوی

ghese

اولیای ارجمند به پیوست شیوه نامه فراخوان قصه گویی ،مقاله نویسی وداستان نویسی رضوی

جهت اطلاع ارسال میگردد،شایسته است علاقمندان آثارخودرا به دبیرخانه استانی واقع

در میدان انتظام ،كانون پرورش فكری كودكان ونوجوانان یا به

آدرس الكترونیكی قید شده در پوستر ارسال نمایند/.

باتشکر و احترام