اردوی تفریحی مادر و کودک (دانش آموزان پایه های پیش و اول)

اردوی تفریحی مادر و کودک (دانش آموزان پایه های پیش و اول)

روز چهارشنبه مورخ 3 خرداد

دانش آموزان پایه های پیش دبستان و اول

به اردوی تفریحی رفتند و لحظات شاد و به یادماندنی را در کنار هم سپری نمودند.