برگزاری آزمون بنیاد ICDL

برگزاری آزمون بنیاد ICDL

روز پنج شنبه مورخ 28 اردیبهشت آزمون بنیاد ICDL

در دبستان برگزار گردید.