برگزاری آخرین آزمون کتبی زبان

برگزاری آخرین آزمون کتبی زبان

امروز سه شنبه (مورخ 26 اردیبهشت)

آخرین آزمون کتبی زبان برای تمامی دانش آموزان

در دبستان برگزار گردید.