اطلاعیه ی مربوط به آخرین جلسه ی کلاس های تابستانی

اطلاعیه ی مربوط به آخرین جلسه ی کلاس های تابستانی

                                                                                               

قابل توجه دانش آموزان کلاس های تابستانی

آخرین جلسه ی کلاس های تابستانی به شرح زیر می باشد:

کلاس ششم خانم سوادیان روز دوشنبه مورخ 96/6/6 ساعت 8:30 الی 13

آزمون ورودی پایه ششم کلاس خانم سوادیان روز دوشنبه

مورخ 96/6/6 راس ساعت 12:45 الی 13:45 برگزار می گردد.

کلاس ششم خانم بابایی روز دوشنبه مورخ96/6/6  ساعت 8:30 الی 13

کلاس ریاضی دوم خانم رسول پور روز چهارشنبه مورخ96/6/1   ساعت 10 الی 11

کلاس علوم دوم خانم رسول پور روز چهارشنبه مورخ96/6/1   ساعت 11:15 الی 12:15

کلاس کامپیوتر روز دوشنبه مورخ96/5/30   ساعت 10 الی