نفرات برتر آزمون مبتکران (پایه های سوم تا ششم)

نفرات برتر آزمون مبتکران (پایه های سوم تا ششم)

افتخارآفرینی مهرآیینی ها در آزمون کشوری مبتکران

توسط پایه های سوم، چهارم، پنجم وششم

کسب رتبه ی 5 کشوری از بین 551 واحد آموزشی توسط پایه ی پنجم

و کسب رتبه ی 3 کشوری از بین 688 واحد آموزشی توسط پایه ی ششم

برگ زرین دیگری به افتخارات مهرآیین افزود.