برگزاری آزمون جامع مهر

برگزاری آزمون جامع مهر

امروز یکشنبه مورخ 24 اردیبهشت آخرین آزمون جامع

برای تمامی پایه ها در دبستان برگزار گردید.

برگزاری آزمون جامع مهر