برگزار ی جلسه با حضور اولیای ارجمند پایه ی چهارم

برگزار ی جلسه با حضور اولیای ارجمند پایه ی چهارم

امروز یکشنبه مورخ 96/2/24 جلسه توجیهی، آموزشی و اجرای طرح شهاب

در سال تحصیلی با حضور استاد حبیب زاده  

در دبستان برگزار گردید.

از  حضور سبز اولیای عزیز پایه چهارم در این جلسه کمال تشکر و سپاس را داریم.

برگزار ی جلسه با حضور اولیای ارجمند پایه ی چهارم