اطلاعیه مشاهده ی نمرات آخرین آزمون جامع مهر

اطلاعیه مشاهده ی نمرات آخرین آزمون جامع مهر

اولیای ارجمند جهت مشاهده ی نمرات آخرین آزمون جامع مهر

به پنل معلم مربوطه ،بخش فعالیتهای کلاسی (با نام کاربری و رمز عبور) مراجعه نمایید.

با تشکر و احترام