اردوی علمی دانش آموزان پایه ی دوم به نانوایی

اردوی علمی دانش آموزان پایه ی دوم به نانوایی

امروز چهارشنبه مورخ 30 فروردین دانش آموزان پایه های دوم

جهت آشنایی با مراحل پخت نان به نانوایی رفتند و

از نزدیک شاهد مراحل و تهیه پخت نان بودند.