افتتاحیه هفتمین دوره ی جشنواه جابربن حیان

افتتاحیه هفتمین دوره ی جشنواه جابربن حیان

امروز 23 فروردین ماه افتتاحیه هفتمین دوره ی جشنواره ی دانش آموزی جابربن حیان

با حضور مسئولین استانی در دبستان شاهد فرحناز معصومی برگزار گردید.

افتتاحیه هفتمین دوره ی جشنواه جابربن حیان

افتتاحیه هفتمین دوره ی جشنواه جابربن حیانافتتاحیه هفتمین دوره ی جشنواه جابربن حیانافتتاحیه هفتمین دوره ی جشنواه جابربن حیانافتتاحیه هفتمین دوره ی جشنواه جابربن حیان