بصورت کلی اهداف مورد نظر در اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بشرح زیر قابل ذکر است:

1- ایجاد انگیزه در کودکان برای جستجوی معانی.

2- ایجاد جایگاهی امن برای تأمل پیرامون مواردی که قبلا مورد تفکر قرار نگرفته است.

3- در انداختن فکر و به چالش طلبیدن افکار دیگران.

4- تحکیم ایده‌ها و افکاری که در اثر مواجهه با سایر اندیشه‌ها ، استدلالی و منطقی می‌شود.

5- تمرکز و عطف توجه در شنیدن سخنان دیگران، فکر کردن، بچالش خواندن و انعطاف پذیری در اندیشه.

6- ایجاد روحیه تلاش برای اکتشاف مجموعه افکاری که منجر به استفهام  یا طرح مسائل و مشکلات واقعی می‌شود.

7- بازسازی نظام فلسفی برای آنکه در دسترس دانش آموزان و معلمان قرار گیرد.

8- ایجاد ارتباط فکری با دیگران.

9- پرداختن به تفکر با روشها و سطوح مختلف.

10- فراهم آوردن جایگاهی امن برای بررسی افکار و ایده‌ها.

11- آموزش احترام به اندیشه دیگران، ارزیابی افکار دیگران و تلاش برای جستجوی دلایل آنها نسبت به اعتقادات، سخنان و رفتار ایشان.

12- توجه دادن دانش آموزان به منابع ذهنی ایشان و ایجاد خودباوری در آنها.

13- تشویق دانش آموزان برای کشف و ساخت اندیشه نو بجای أخذ افکار دیگران و انعکاس آنها.

14- نشان دادن ارزش و اهمیت بحث استدلالی به کودکان برای فهم بهتر و حل اختلاف.

15- تشویق دانش آموزان برای جستجوی سوالات و تلاش برای حل آنها.

16- تأکید بر ارزش بحثهای شفاهی و گفتگو با افراد.

17- آموزش مهارتهای شناختی: از جمله منطق، فرااندیشه(مقصود از این مقوله رساندن دانش آموز به مرحله‌ای است که بطور ناخودآگاه به فرآیند اندیشه خویش و اصول حاکم بر آن توجه نماید)،